Home ZGJODHËM PËR JU Dhjetë ditët më të mira në këtë botë

Dhjetë ditët më të mira në këtë botë

Dhjetë ditët më të mira të dynjasë (1)

Allahu Madhëruar thotë: “Betohem për muzgun e agimit dhe për dhjetë netët”. El-Fexhr, 1-2.

“dhjetë netët” janë dhjetë të muajit dhulhixhe. Kjo është fjala e Ibën Abasit, Ibën ez-Zubejrit, Muxhahidit etj.

Et-Taberij dhe Esh-Sheukani thonë: Kjo është fjala e shumicës.

Ibën Kethiri (Allahu e mëshiroftë!) në tefsirin e tij thotë: “Kjo është e sakta”.

Allahu Madhëruar thotë: “dhe të përmendin Emrin e Allahut në ditët e caktuara mbi kafshët (për kurban), të cilat ua ka dhuruar Ai”. El-Haxh, 28.

Shumica e dijetarëve, prej tyre Ibën Umeri dhe Ibën Abasi, janë të mendimit se “ditët e caktuara” janë dhjetë ditët e dhulhixhes.

Transmetohet nga Xhabiri radijAllahu anhu se: Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Ditët më të mira të dynjasë janë dhjetë (pra, dhjetë ditët e dhulhixhes)”.

El-Bezari dhe Ebu Jala. E ka saktësuar shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Sahihu et-tergib”.